Vedtægter

§ 1 Klubbens navn

Klubbens navn er: Aktive Seniorer, Assens.
Klubbens hjemsted er Assens kommune

§ 2 Formål

Er at styrke sammenholdet for sine medlemmer, ved at tilbyde såvel fysiske som sociale aktiviteter

§ 3 Medlemskab

Klubben er for alle seniorer.

§ 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkalder skriftlig eller ved annoncering i den lokale presse med mindst 14 dages varsel, til afholdelse i årets første kvartal og med følgende dagsorden:

Valg af dirigent

Formandens beretning

Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent. (Kontingentet godkendes af generalforsamlingen)

Indkomne forslag (Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)

Valg til bestyrelsen

Eventuelt

Afgørelser sker i alle tilfælde ved almindeligt flertal.

Skriftlig afstemning skal ske på forlangende.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter ønske om det.

Afholdes ekstraordinær generalforsamling på begæring af det fornødne antal medlemmer, skal indkaldelsen udsendes inden 6 hverdage efter modtagelse af begæringen, og generalforsamlingen skal afholdes senest 3 uger efter modtagelsen af begæringen.

§ 5 Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer der vælges for 2 år.

Formand og 1 bestyrelsesmedlem afgår i ulige år.

Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år.

Endvidere vælges der 2 bestyrelses suppleanter, 2 bilagskontrollanter og 2 bilagskontrollantsuppleanter for 2 år ad gangen.

1 bestyrelses suppleant og 1 revisor afgår hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen udarbejder budget og regnskab.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6 Regnskab

Regnskabet følger kalenderåret.

Klubben tegnes af formanden og kassereren.

§ 7 Hæftelse

Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den af klubben til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 8 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 9 Opløsning/ sammenlægning

Opløsning af klubben kræver et flertal på ¾ af klubbens medlemmer eller blandt de på den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.

Klubbens midler skal overdrages til almennyttige formål.

Seneste kommentarer

04.10 | 08:16

Jeg vil gerne spille bordtennis. Kan sådan et hold oprettes?

03.10 | 10:30

Jeg vil gerne være medlem.😄

25.07 | 14:14

Jeg er tilmeldt Aktive Seniorer, og vi spiller badminton i sommerferien mandag 14-15.
Hallen er aflåst, og der skal oprettes en profil på Arena Assens, så får man en kode på sin profil, for at åbne

Del siden