Vedtægter

§ 1 Klubbens navn

Klubbens navn er: Aktive Seniorer, Assens.
Klubbens hjemsted er Assens kommune

§ 2 Formål

Er at styrke sammenholdet for sine medlemmer, ved at tilbyde såvel fysiske som sociale aktiviteter

§ 3 Medlemskab

Klubben er for alle seniorer.

§ 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkalder skriftlig eller ved annoncering i den lokale presse med mindst 14 dages varsel, til afholdelse i årets første kvartal og med følgende dagsorden:

Valg af dirigent

Formandens beretning

Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent. (Kontingentet godkendes af generalforsamlingen)

Indkomne forslag (Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)

Valg til bestyrelsen

Eventuelt

Afgørelser sker i alle tilfælde ved almindeligt flertal.

Skriftlig afstemning skal ske på forlangende.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter ønske om det.

Afholdes ekstraordinær generalforsamling på begæring af det fornødne antal medlemmer, skal indkaldelsen udsendes inden 6 hverdage efter modtagelse af begæringen, og generalforsamlingen skal afholdes senest 3 uger efter modtagelsen af begæringen.

§ 6 Regnskab

Regnskabet følger kalenderåret.

Klubben tegnes af formanden og kassereren.

§ 7 Hæftelse

Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den af klubben til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 8 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 9 Opløsning/ sammenlægning

Opløsning af klubben kræver et flertal på ¾ af klubbens medlemmer eller blandt de på den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.

Klubbens midler skal overdrages til almennyttige formål.

§ 5 Valg til bestyrelsen


Bestyrelsen består af 5 medlemmer der vælges for 2 år.


I ulige år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg.


I lige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.


Bestyrelsessuppleanter består af 2 medlemmer som vælges for 2 år


En bestyrelsessuppleant er på skift på valg hvert år.


Der vælges 2 revisorer, som på skift er på valg hvert andet år


Genvalg kan finde sted på alle poster.


                   

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.


Bestyrelsen udarbejder budget og regnskab.


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


Del siden